skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motives for joining trade union; Motiv för facklig anslutning

Svärd, Sven-Erik; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/000071 ; Related DOI: 10.5878/001014 ; Related DOI: 10.5878/001571 ; Related DOI: 10.5878/001663

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motives for joining trade union; Motiv för facklig anslutning

Svärd, Sven-Erik; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/001014 ; Related DOI: 10.5878/000071 ; Related DOI: 10.5878/001571

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard of living in Sweden 1992; Svensk levnadsstandard 1992

Halleröd, Björn ; Marklund, Staffan ; Nordlund, Anders ; Stattin, Mikael; Swedish National Data Service; Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; Swedish Council for Social Research; Umeå University, Department of Sociology

DOI: 10.5878/002436 ; Related DOI: 10.5878/000264

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard of living in Sweden 1992; Svensk levnadsstandard 1992; SLEV92

Halleröd, Björn ; Marklund, Staffan ; Nordlund, Anders ; Stattin, Mikael; Swedish National Data Service; Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; Swedish Council for Social Research; Umeå University, Department of Sociology

DOI: 10.5878/000264 ; Related ISSN: 1100-355 ; Related DOI: 10.5878/002436

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...