skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M. ; Reith, D. ; Broadbent, R.

British Journal of Clinical Pharmacology, January 2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1111/j.1365-2125.2005.02260.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Antibacterials, Antifungals, and Antivirals Used Most Frequently in Neonates and Infants

Roberts, Jessica ; Stockmann, Chris ; Constance, Jonathan ; Stiers, Justin ; Spigarelli, Michael ; Ward, Robert ; Sherwin, Catherine

Clinical Pharmacokinetics, 2014, Vol.53(7), pp.581-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0312-5963 ; E-ISSN: 1179-1926 ; DOI: 10.1007/s40262-014-0147-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ward, Robert M
  2. Balch, A
  3. Stiers, Justin
  4. Lingvall, M.
  5. Sherwin, Catherine M T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...