skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Fuusio ja teollisuus palvelevat yhdessä tulevaisuutta.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuusio ja teollisuus palvelevat yhdessä tulevaisuutta.

European Commission ; Directorate-General for Research

ISBN: 978-92-79-11724-4 ; DOI: 10.2777/59633

Toàn văn sẵn có

2
COSME : rahoitusvälineet.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

COSME : rahoitusvälineet.

European Investment Fund

ISBN: 978-92-79-44070-0 ; DOI: 10.2769/2050

Toàn văn sẵn có

3
COSME rahoitusvälineet.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

COSME rahoitusvälineet.

European Investment Fund

ISBN: 978-92-79-44046-5 ; DOI: 10.2769/699003

Toàn văn sẵn có

4
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet EU:ssa puutteet mittavia ja hyöty vähäinen.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet EU:ssa puutteet mittavia ja hyöty vähäinen.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-9498-2 ; Series ISSN: 1977-5792 ; DOI: 10.2865/999786

Toàn văn sẵn có

5
EU:n teollisuus valmiina tulevaisuuteen kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Unionia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU:n teollisuus valmiina tulevaisuuteen kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Unionia.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-76-07488-5 ; DOI: 10.2775/21842

Toàn văn sẵn có

6
EU:n teollisuus valmiina tulevaisuuteen : kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Unionia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU:n teollisuus valmiina tulevaisuuteen : kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Unionia.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-76-07501-1 ; DOI: 10.2775/246

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tehtaan pillin tahdissa: Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen jarjestys 1870-1939

Virtanen, Keijo

The American Historical Review, Vol.108(2), pp.604-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...