skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scanning the future with new barcodes

Paulson, Linda Dailey

Computer, Jan, 2011, Vol.44(1), p.20(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and privacy in an online world

Oppliger, Rolf

Computer, Sept, 2011, Vol.44(9), p.21(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending the reach of business processes

Chakraborty, Dipanjan ; Lei, Hui

Computer, April, 2004, Vol.37(4), p.78(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data consistency for cooperative caching in mobile environments

Cao, Jiannong ; Zhang, Yang ; Cao, Guohong ; Xie, Li

Computer, April, 2007, Vol.40(4), p.60(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless sensor networks for emergency navigation

Tseng, Yu - Chee ; Pan, Meng - Shiuan ; Tsai, Yuen - Yung

Computer, July, 2006, Vol.39(7), p.55(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless location privacy protection

Schilit, Bill ; Hong, Jason ; Gruteser, Marco

Computer, Dec, 2003, Vol.36(12), p.135(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DakNet: rethinking connectivity in developing nations

Pentland, Alex ; Fletcher, Richard ; Hasson, Amir

Computer, Jan, 2004, Vol.37(1), p.78(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next-generation wearable networks

Ashok, Roy L. ; Agrawal, Dharma P.

Computer, Nov, 2003, Vol.36(11), p.31(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive healthcare

Varshney, Upkar

Computer, Dec, 2003, Vol.36(12), p.138(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering trends in mobile search

Kamvar, Maryam ; Baluja, Shumeet

Computer, August, 2007, Vol.40(8), p.58(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New interfaces at the touch of a fingertip

Nichols, Steven J. Vaughan

Computer, August, 2007, Vol.40(8), p.12(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile supercomputers

Austin, Todd ; Blaauw, David ; Mahlke, Scott ; Mudge, Trevor ; Chakrabarti, Chaitali ; Wolf, Wayne

Computer, May, 2004, Vol.37(5), p.81(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the user experience in mobile phones

Subramanya, S. R. ; Yi, Byung K.

Computer, Dec, 2007, Vol.40(12), p.114(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service orientation in the enterprise

Bosch, Jan ; Friedrichs, Stefan ; Jung, Stefan ; Helbig, Johannes ; Scherdin, Alexander

Computer, Nov, 2007, Vol.40(11), p.51(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless technology leaps the last mile

Paulson, Linda Dailey

Computer, June, 2006, Vol.39(6), p.20(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The status and future of 802.11-based WLANs

Varshney, Upkar

Computer, June, 2003, Vol.36(6), p.102(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2003 technology roadmap for semiconductors

Edenfeld, Don ; Kahng, Andrew B. ; Rodgers, Mike ; Zorian, Yervant

Computer, Jan, 2004, Vol.37(1), p.47(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicular mobile commerce

Varshney, Upkar

Computer, Dec, 2004, Vol.37(12), p.116(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. IEEE (CrossRef)  (18)
  2. OneFile (GALE)  (18)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Varshney, U
  2. Paulson, Linda Dailey
  3. Schilit, B.
  4. Zhang, Y
  5. Pentland, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...