skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 宁夏师范学院学报 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tl0.4K0.4Fe2-ySe2-xAs_x超导样品的制备方法研究 - Research on Methods of Growing Single Crystal Samples of Tl0.4K0.4Fe2-ySe2-xAs_x
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tl0.4K0.4Fe2-ySe2-xAs_x超导样品的制备方法研究 - Research on Methods of Growing Single Crystal Samples of Tl0.4K0.4Fe2-ySe2-xAs_x

冯国林 ; 李娟 ; FENG Guolin, LI Juan

宁夏师范学院学报 - Journal of Ningxia Teachers College, 2016, Vol.37(06), pp.42-46

ISSN: 1674-1331

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 冯国林
  2. 李娟
  3. FENG Guolin, LI Juan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...