skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_2014_ibope.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicGPS2014.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_2014_beps.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic.gps.2014.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replic2014ibope.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_simmulation.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicsimulation2010.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replic2014beps.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicsimulation2014.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication Data for: The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brazilian Political Science Review
  2. Cesar Zucco Jr.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...