skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: States xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum Wage and Mexican and Central American Influx

Von Scheven, Elsa ; Light, Ivan

Sociological Perspectives, December 2012, Vol.55(4), pp.613-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: 10.1525/sop.2012.55.4.613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal/State Cost Sharing of Immigrant Welfare

Light, Ivan

California Journal of Politics and Policy, 2010, Vol.2(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1944-4370 ; DOI: 10.2202/1944-4370.1085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal/State Cost Sharing of Immigrant Welfare

Light, Ivan

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Light, Ivan
 2. Ivan Light
 3. Von Scheven, Elsa
 4. Elsa Von Scheven
 5. Light, I.

theo chủ đề:

 1. immigrants
 2. Mexicans
 3. states
 4. Tanf
 5. welfare

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...