skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociological Perspectives xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum Wage and Mexican and Central American Influx

Von Scheven, Elsa ; Light, Ivan

Sociological Perspectives, December 2012, Vol.55(4), pp.613-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: 10.1525/sop.2012.55.4.613

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Entrepreneurs in 272 SMSAs

Light, Ivan ; Sanchez, Angel A

Sociological Perspectives, October 1987, Vol.30(4), pp.373-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: 10.2307/1389210

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant entrepreneurs in 272 SMSAs

Light, Ivan Hubert; Sanchez, Angel A

Sociological perspectives [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1214

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Tạp chí  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Light, I.
  2. Light, Ivan
  3. Ivan Light
  4. Elsa Von Scheven
  5. Sanchez, Angel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...