skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Saunders, Carol Stoak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of paradigm development and course level on performance in technology-mediated learning environments.(Report)

Hornik, Steven ; Saunders, Carol Stoak ; Li, Yuzhu ; Moskal, Patsy D. ; Dzuiban, Charles D.

Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, Annual, 2008, Vol.11, p.35(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-9684

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Yuzhu
  2. Dzuiban, Charles D.
  3. Saunders, Carol Stoak
  4. Hornik, Steven
  5. Moskal, Patsy D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...