skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Impact of Antibiotics on the Incidence of and Mortality from Puerperal Sepsis in the Hospital of Sundsvall
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Antibiotics on the Incidence of and Mortality from Puerperal Sepsis in the Hospital of Sundsvall

Högberg, Ulf

Health and Social Change: Disease, health and public care in the Sundsvall district 1750-1950, pp.177-188

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Högberg, Ulf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...