skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
How and Why 1 Year Differs from 365 Days: A Conversational Logic Analysis of Inferences from the Granularity of Quantitative Expressions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How and Why 1 Year Differs from 365 Days: A Conversational Logic Analysis of Inferences from the Granularity of Quantitative Expressions

Zhang, Y. Charles ; Schwarz, Norbert

Journal of Consumer Research, 08/01/2012, Vol.39(2), pp.248-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301 ; E-ISSN: 1537-5277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/662612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Numerosity and Consumer Behavior How to Make a 29% Increase Look Bigger: The Unit Effect in Option Comparisons Illusionary Progress in Loyalty Programs: Magnitudes, Reward Distances, and Step-Size Ambiguity Years, Months, and Days versus 1, 12, and 365: The Influence of Units versus Numbers How and Why 1 Year Differs from 365 Days: A Conversational Logic Analysis of Inferences from the Granularity of Quantitative Expressions Small Sounds, Big Deals: Phonetic Symbolism Effects in Pricing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerosity and Consumer Behavior How to Make a 29% Increase Look Bigger: The Unit Effect in Option Comparisons Illusionary Progress in Loyalty Programs: Magnitudes, Reward Distances, and Step-Size Ambiguity Years, Months, and Days versus 1, 12, and 365: The Influence of Units versus Numbers How and Why 1 Year Differs from 365 Days: A Conversational Logic Analysis of Inferences from the Granularity of Quantitative Expressions Small Sounds, Big Deals: Phonetic Symbolism Effects in Pricing

Adaval, Rashmi ; Pandelaere, Mario ; Bagchi, Rajesh ; Monga, Ashwani ; Zhang, Y. Charles ; Coulter, Keith S. ; Briers, Barbara ; Lembregts, Christophe ; Li, Xingbo ; Bagchi, Rajesh ; Schwarz, Norbert ; Coulter, Robin A.

Journal of Consumer Research, 02/01/2013, Vol.39(5), pp.xi-xiv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301 ; E-ISSN: 1537-5277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/669341

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y. Charles
  2. Schwarz, Norbert
  3. Coulter, Robin A.
  4. Briers, Barbara
  5. Bagchi, Rajesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...