skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: J. B. Arbaugh, Ph.D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Do Chickering and Gamson's Seven Principles Also Apply to Online MBAs?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Chickering and Gamson's Seven Principles Also Apply to Online MBAs?

Arbaugh, J. B. (Ben) ; Hornik, Steven

The Journal of Educators Online, 7/2006, Vol.3(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1547500X ; DOI: http://dx.doi.org/10.9743/JEO.2006.2.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hornik, Steven
  2. Arbaugh, J. B.
  3. Steven Hornik, Phd
  4. J. B. Arbaugh, Ph.D

theo chủ đề:

  1. Education

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...