skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ifac Proceedings Volumes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The translation of will into act: achieving a consensus between managerial decisions and operational abilities

Montmain, J ; Trousset, F

IFAC Proceedings Volumes, 2009, Vol.42(4), pp.69-74

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20090603-3-RU-2001.0256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fault Detection Using Parallel Simulations

Vadam, O ; Montmain, J ; Cassar, J.C

IFAC Proceedings Volumes, August 1997, Vol.30(18), pp.125-131

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)42390-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative Event Analysis for Fault Diagnosis

Montmain, J ; Gentil, S

IFAC Proceedings Volumes, September 1991, Vol.24(6), pp.433-438

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)51179-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AI and Automatic Control Approaches of Model-Based Diagnosis: Links and Underlying Hypotheses

Cordier, M-O ; Dague, P ; Dumas, M ; Lévy, F ; Montmain, J ; Staroswiecki, M ; Travé-Massuyès, L

IFAC Proceedings Volumes, June 2000, Vol.33(11), pp.279-284

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)37373-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montmain, J
  2. Cordier, M-O
  3. Cassar, J.C.
  4. Gentil, S
  5. Vadam, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...