skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Flipboard to Support Coursework: Student Beliefs, Attitudes, Engagement, and Device Choice

Hornik, Steven ; deNoyelles, Aimee ; Chen, Baiyun

TechTrends, 2016, Vol.60(5), pp.503-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-016-0108-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Technology Does Not Support Learning: Conflicts Between Epistemological Beliefs and Technology Support in Virtual Learning Environments

Hornik, Steven ; Johnson, Richard ; Wu, Yu

Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 2007, Vol.19(2), pp.23-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1546-2234 ; DOI: 10.4018/joeuc.2007040102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Do Chickering and Gamson's Seven Principles Also Apply to Online MBAs?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Chickering and Gamson's Seven Principles Also Apply to Online MBAs?

Arbaugh, J. B. (Ben) ; Hornik, Steven

The Journal of Educators Online, 7/2006, Vol.3(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1547500X ; DOI: http://dx.doi.org/10.9743/JEO.2006.2.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hornik, Steven
  2. Hornik, S.
  3. Chen, Baiyun
  4. deNoyelles, A.
  5. Steven Hornik, Phd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...