skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cagle, Julie A. B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faculty development and educational technology: Xavier University-general electric partnership Encourages Instructional Technology in the classroom

Cagle, Julie A. B. ; Hornik, Steven

T H E Journal (Technological Horizons In Education), Oct, 2001, Vol.29(3), p.92(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-592X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cagle, Julie A. B.
  2. Hornik, Steven

theo chủ đề:

  1. Universities And Colleges

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...