skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Brazil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Cesar Zucco Jr

Brazilian Political Science Review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication

Timothy J. Power ; Cesar Zucco Jr.

Latin American Research Review, 2009, Vol.44(1), pp.218-246 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1542-4278 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/lar.0.0072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zucco, Cesar
  2. Cesar Zucco Jr.
  3. Cesar Jr., Z.
  4. Timothy J. Power
  5. Zucco Jr, Cesar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...