skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bareño-Dueñas, Sandra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia

Bareño-Dueñas, Sandra Milena

Cuadernos de Contabilidad, 01 July 2009, Vol.10(27), pp.341-357

ISSN: 0123-1472

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Colombia  (1)
  2. Dialnet  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bareño-Dueñas, Sandra Milena
  2. Bareño-Dueñas, Sandra
  3. Bareño - Dueñas, Sandra Milena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...