skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 1965 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutron spectroscopy in the energy range 10–500 keV using the ⁶Li sandwich detector

Rickard, I. C; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Nuclear Instruments and Methods, 01 November 1973, Vol.113(2)

ISSN: 0029-554X ; DOI: 10.1016/0029-554X(73)90827-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rickard, J.C
  2. Rickard, I.C
  3. Rickard, I. C
  4. Imperial Coll. of Science and Tech., London

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...