skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The translation of will into act: achieving a consensus between managerial decisions and operational abilities

Montmain, J ; Trousset, F

IFAC Proceedings Volumes, 2009, Vol.42(4), pp.69-74

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20090603-3-RU-2001.0256

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trousset, F
  2. Montmain, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...