skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Importance of security culture in control as a function of management in the police

Radivojević Nenad

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2014, Vol.48(4), pp.409-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns48-7473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security culture as a factor of environmental protection

Stajić Ljubomir

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2014, Vol.48(4), pp.69-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns48-7470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms or ways of developing and improving the security culture

Stanarević Svetlana S

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2017, Vol.51(2), pp.369-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parliamentary control of security information agency in terms of security culture: State and problems

Radivojević Nenad

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2013, Vol.47(3), pp.475-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns47-4960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Radivojević Nenad
  2. Stajić Ljubomir
  3. Radivojevic, Nenad
  4. Stanarević Svetlana S
  5. Nenad, Radivojevic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...