skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tang, L. xóa Publicly Available Content Database xóa Nhan đề tạp chí: Physical Review C - Nuclear Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Inclusive Charged-Pion Electroproduction off Protons and Deuterons: Cross Sections, Ratios and Access to the Quark-Parton Model at Low Energies

Asaturyan, R ; Ent, R ; Mkrtchyan, H ; Navasardyan, T ; Tadevosyan, V ; Adams, G ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, A ; Baker, O ; Benmouna, N ; Bertoncini, C ; Blok, H ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Breuer, H ; Christy, M ; Connell, S ; Cui; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 15, 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevC.85.015202

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ent, R
  2. Schulte, E.
  3. Hafidi, K.
  4. Asaturyan, A
  5. Navasardyan, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...