skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sách xóa Tất cả các phiên bản Democracy xóa Tất cả các phiên bản Demokratie xóa Tất cả các phiên bản Comparative Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies

Costa Pinto, António ;Cotta, Maurizio ;Tavares de Almeida, Pedro;; Costa Pinto, António ; Cotta, Maurizio ; Tavares de Almeida, Pedro

ISBN: 978-3-319-62312-2 ; E-ISBN: 978-3-319-62313-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-62313-9

Toàn văn không sẵn có

2
Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

Jakala, Michaelina ;Kuzu, Durukan ;Qvortrup, Matt;; Jakala, Michaelina ; Kuzu, Durukan ; Qvortrup, Matt

ISBN: 978-3-319-67097-3 ; E-ISBN: 978-3-319-67098-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67098-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies

Lluch, Jaime

E-ISBN: 9781137288998 E-ISBN: 113728899X DOI: 10.1057/9781137288998 ISBN: 9781137288981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Taming the gods religion and democracy on three continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taming the gods religion and democracy on three continents

Buruma, Ian

E-ISBN 0691134898 ; E-ISBN 9780691156057 ; E-ISBN 9780691134895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21 Century

Leduc, Lawrence ; Niemi, Richard ; Norris, Pippa;; LeDuc, Lawrence ; Niemi, Richard ; Norris, Pippa

ISBN: 9781847875044 ; E-ISBN: 9781446288740 ; DOI: 10.4135/9781446288740

Toàn văn không sẵn có

6
Is non-western democracy possible? a Russian perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is non-western democracy possible? a Russian perspective.

Voskressenski, Alexei D.;

E-ISBN 9813147377 ; E-ISBN 9789813147379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
How Power Changes Hands : Transition and Succession in Government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Power Changes Hands : Transition and Succession in Government

't Hart, Paul, Professor; Uhr, John, Dr

E-ISBN: 9780230306431 E-ISBN: 0230306438 DOI: 10.1057/9780230306431 ISBN: 9780230242968

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Modern Democracy and the Theological-Political Problem in Spinoza, Rousseau, and Jefferson
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Democracy and the Theological-Political Problem in Spinoza, Rousseau, and Jefferson

Ward, Lee

E-ISBN: 9781137475053 E-ISBN: 1137475056 DOI: 10.1057/9781137475053 ISBN: 9781137475046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Democracy incorporated managed democracy and the specter of inverted totalitarianism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy incorporated managed democracy and the specter of inverted totalitarianism.

Wolin, Sheldon S

E-ISBN 0691135665 ; E-ISBN 1400828686 ; E-ISBN 9780691135663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Political Parties and Democracy : Contemporary Western Europe and Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Parties and Democracy : Contemporary Western Europe and Asia

Takashi Inogund Jean Blondel;; Inoguchi, Takashi ; Blondel, Jean

E-ISBN: 9781137277206 E-ISBN: 1137277203 DOI: 10.1057/9781137277206 ISBN: 9781137277190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Comparing Mass Media in Established Democracies : Patterns of Media Performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Mass Media in Established Democracies : Patterns of Media Performance

Müller, Lisa

E-ISBN: 9781137391384 E-ISBN: 1137391383 DOI: 10.1057/9781137391384 ISBN: 9781137391377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Parties, Governments and Elites: The Comparative Study of Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parties, Governments and Elites: The Comparative Study of Democracy

Harfst, Philipp ;Kubbe, Ina ;Poguntke, Thomas;; Harfst, Philipp ; Kubbe, Ina ; Poguntke, Thomas

ISBN: 978-3-658-17445-3 ; E-ISBN: 978-3-658-17446-0 ; DOI: 10.1007/978-3-658-17446-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Presidents, Prime Ministers and Chancellors : Executive Leadership in Western Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents, Prime Ministers and Chancellors : Executive Leadership in Western Democracies

Helms, Ludger, Dr

E-ISBN: 9780230502918 E-ISBN: 0230502911 DOI: 10.1057/9780230502918 ISBN: 9781403942517 ISBN: 9781403942500

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Politicizing European Integration: Struggling with the Awakening Giant
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicizing European Integration: Struggling with the Awakening Giant

Hoeglinger, Dominic

ISBN: 978-1-349-56924-3 ; E-ISBN: 978-1-137-55068-2 ; DOI: 10.1057/9781137550682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Politics of Public Deliberation : Citizen Engagement and Interest Advocacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Public Deliberation : Citizen Engagement and Interest Advocacy

Hendriks, Carolyn M.

E-ISBN: 9780230347564 E-ISBN: 0230347568 DOI: 10.1057/9780230347564 ISBN: 9780230243484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Müller, Lisa
 2. Harfst, Philipp
 3. Hoeglinger, Dominic
 4. Wolin, Sheldon S.
 5. Buruma, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...