skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản SciTech Connect (OSTI) xóa Tất cả các phiên bản Bernacki, Marc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development Of Numerical Tools For The Multiscale Modelling Of Recrystallization In Metals, Based On A Digital Material Framework

Bernacki, Marc ; Digonnet, Hugues ; Resk, Heba ; Coupez, Thierry ; Logé, Roland

Materials Processing And Design; Modeling, Simulation and Applications; Numiform '07; Proceedings of the 9th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, Porto (Portugal) (17-21 June 2007): AIP Conference Proceedings, 17 May 2007, Vol.908(1), pp.375-380 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0415-1 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2740840

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Resk, Héba
  2. Logé, Roland E.
  3. Coupez, Thierry
  4. Resk, Heba
  5. Bernacki, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...