skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.594  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản Proceeding xóa Tất cả các phiên bản Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dance your work away: exploring step user interfaces

Meyers, Brian ; Brush, A. J ; Drucker, Steven ; Smith, Marc ; Czerwinski, Mary

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.387-392

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125534

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation-based design methods for gestural user interfaces

Akers, David

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.1625-1628

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1240868

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel user interface technologies and conversational user interfaces for information appliances

Gerfelder, Norbert ; Spierling, Ulrike ; Müller, Wolfgang

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.41-42

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633320

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for children

Revelle, Glenda ; Zuckerman, Oren ; Druin, Allison ; Bolas, Mark

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.2051-2052

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057095

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of user interface design tools

Olsen, Jr, Dan ; Klemmer, Scott

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.2134-2135

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057124

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing speech user interfaces

Yankelovich, Nicole ; Lai, Jennifer

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.124-125

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632793

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed and disappearing user interfaces in ubiquitous computing

Dey, Anind ; Ljungstrand, Peter ; Schmidt, Albrecht

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.487-488

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634346

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The amulet user interface development environment: special interest group meeting

Myers, Brad

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.134-134

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120306

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulative user interfaces: exploring physically embodied user interfaces

Gujar, Anuj ; Fishkin, Kenneth ; Harrison, Beverly ; Want, Roy

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.33-34

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632740

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentation agents for speech user interfaces

Hakulinen, Jaakko ; Turunen, Markku

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.115-116

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633359

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java-based user interface development

Smith, Ian

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.200-201

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120342

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jadoo: a paper user interface for users unfamiliar with computers

Chand, Aditya ; Dey, Anind

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1625-1630

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125747

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech user interface design for mobile devices

Del Galdo, Elisa ; Rose, Tony

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.159-160

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632811

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The book as user interface: lowering the entry cost to email for elders

Davidoff, Scott ; Bloomberg, Carson ; Li, Ian ; Mankoff, Jennifer ; Fussell, Susan

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1331-1334

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056909

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future mobile device user interfaces

Ruuska, Satu ; Väänänen Vainio Mattila, Kaisa ; Schneider Hufschmidt, Matthias ; Von Niman, Bruno

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.368-368

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633515

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the user interface for pen and speech multimedia applications

Larson, James ; Oviatt, Sharon ; Ferro, David

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.176-176

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632826

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiagents based modelling in graphical user interfaces

Gorgan, Dorian

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.43-44

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120244

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing the design of the user interface

Mayhew, Deborah

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.178-179

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120331

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating attractiveness in web user interfaces

Hartmann, Jan ; Sutcliffe, Alistair ; De Angeli, Antonella

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.387-396

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240687

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating commercial touch-tone and speech-enabled telephone voice user interfaces using a single measure

Suhm, Bernhard ; Peterson, Pat

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.129-130

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634146

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.594  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (39)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (54)
 2. 1989đến1993  (118)
 3. 1994đến1999  (314)
 4. 2000đến2003  (309)
 5. Sau 2003  (799)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ishii, Hiroshi
 2. Myers, Brad
 3. Myers, B.A.
 4. Ishii, H.
 5. Nass, Clifford

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...