skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kawasaki, Megumi xóa Tất cả các phiên bản Hochdruck (Mechanik) xóa Tất cả các phiên bản Disks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation of hardness evolution in metals processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto ; Huang, Yi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6586-6596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8262-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of microhardness and microstructure in a cast AL-7% Si alloy during high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Mungole, Tarang ; Nadammal, Naresh ; Dawra, Kunal ; Kumar, Praveen ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4671(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution in two-phase alloys processed by high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Zhang, Nian Xian ; Kawasaki, Megumi ; Huang, Yi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4582(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural homogeneity and superplastic behavior in an aluminum-copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Lee, Han-Joo ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 24, 2015, Vol.50, p.6700(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9224-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of nanocomposites through diffusion bonding under high-pressure torsion

Jae-Kyung, Han ; Dong-Hyun, Lee ; Jang, Jae-Il ; Langdon, Terence

Journal of Materials Research, Sep 2018, Vol.33(18), pp.2700-2710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using high-pressure torsion to process an aluminum-magnesium nanocomposite through diffusion bonding

Kawasaki, Megumi ; Ahn, Byungmin ; Lee, Hanjoo ; Zhilyaev, Alexander ; Langdon, Terence

Journal of Materials Research, Jan 14, 2016, Vol.31(1), pp.88-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2015.257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-five years of severe plastic deformation: recent developments in evaluating the degree of homogeneity through the thickness of disks processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto B. ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7719(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability of the ultrafine-grained microstructure in silver processed by ECAP and HPT.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Hegedus, Zoltan ; Gubicza, Jeno ; Kawasaki, Megumi ; Chinh, Nguyen Q. ; Labar, Janos L. ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4637(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of the shearing patterns introduced by different anvil alignments in high-pressure torsion.(Author abstract)

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, April 15, 2014, Vol.49(8), p.3146(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of flow patterns and hardness distributions using different anvil alignments in high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4533(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution in hardness and texture of a ZK60A magnesium alloy processed by high-pressure torsion

Lee, Han-Joo ; Lee, Sang Kyung ; Jung, Ki Ho ; Lee, Geun An ; Ahn, Byungmin ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G

Materials Science & Engineering A, 10 April 2015, Vol.630, pp.90-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-cycle fatigue behavior of Zn–22% Al alloy processed by high-pressure torsion

Choi, In-Chul ; Yoo, Byung-Gil ; Kraft, Oliver ; Schwaiger, Ruth ; Seok, Moo-Young ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G ; Jang, Jae-Il

Materials Science & Engineering A, 17 November 2014, Vol.618, pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.08.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of anvil roughness on the flow patterns and hardness development in high-pressure torsion

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Al-Zubaydi, Ahmed ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6517-6528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8203-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (4)
 3. 2014đến2014  (4)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Langdon, Terence G
 2. Kawasaki, Megumi
 3. Langdon, Tg
 4. Langdon, Terence
 5. Kawasaki, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...