skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sau 2005 xóa Tất cả các phiên bản Sage Publications (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản World Policy Journal xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hangover: Latin America Recovers After Shot of Success

Ávila, Ricardo

World Policy Journal, December 2015, Vol.32(4), pp.17-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775 ; E-ISSN: 1936-0924 ; DOI: 10.1177/0740277515623742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Face of Cuba

Mattingly, Amanda

World Policy Journal, December 2015, Vol.32(4), pp.37-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775 ; E-ISSN: 1936-0924 ; DOI: 10.1177/0740277515623745

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fleeing Burma.(PORTFOLIO)

Omi, Saiful Huq

World Policy Journal, Summer, 2011, Vol.28(2), p.56(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthroughs in faith.(FAITH)

Roy, Olivier

World Policy Journal, Winter, 2011, Vol.28(4), p.7(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passing the test.(LANGUAGE)

Angelos, James

World Policy Journal, Spring, 2012, Vol.29(1), p.22(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long division: Cyprus plays spoiler in the Mediterranean.(REPORTAGE)(Essay)

Bray, Nicholas

World Policy Journal, Spring, 2011, Vol.28(1), p.73(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unsung heroes.(REPORTAGE: GERMANY)(Company overview)

Steinborn, Deborah

World Policy Journal, Winter, 2011, Vol.28(4), p.100(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the bubble: educating Ecuador's elite.(HOW MUCH IS ENOUGH?)

Johnson, Thea

World Policy Journal, Summer, 2011, Vol.28(2), p.41(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy now?

Andelman, David A.

World Policy Journal, Fall, 2011, Vol.28(3), p.113(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yemen: descending into despair

Steil, Jennifer

World Policy Journal, Fall, 2011, Vol.28(3), p.62(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kerala: multiple improbabilities.(REPORTAGE: INDIA)(Survey)

Meyer, Karl E. ; Brysac, Shareen Blair

World Policy Journal, Winter, 2011, Vol.28(4), p.60(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New capitols of capital.(RECOVERY)(Shanghai, Moscow and Sao Paulo)

Galbraith, Andrew ; Eldar, Miriam ; Blount, Jeb;

World Policy Journal, Spring, 2011, Vol.28(1), p.25(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking refuge: the Syrian revolution in Turkey.(TURKEY-SYRIA)

Krajeski, Jenna

World Policy Journal, Summer, 2012, Vol.29(2), p.59(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (11)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...