skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Complete xóa Tất cả các phiên bản Experimental/Theoretical xóa Tất cả các phiên bản Water, air, and soil pollution xóa Tất cả các phiên bản Matthies, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic Classification of Heavy Metal Concentrations in Mosses and Stream Sediments in the Federal Republic of Germany

Berlekamp, Jürgen ; Herpin, Uwe ; Matthies, Michael ; Lieth, Helmut ; Markert, Bernd ; Weckert, Vera ; Wolterbeek, Bert ; Verburg, Tona ; Zinner, Hans-Jürgen ; Siewers, Ulrich

Water, Air, and Soil Pollution, 1998, Vol.101(1), pp.177-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/A:1004953024821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quantum Statistical Approach to Remediation Effect of Humic Substances

N Aleksandrova, Olga ; Schulz, Marcus ; Matthies, Michael

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2011, Vol.221(1-4), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0783-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Remediation of Surface Water Systems Contaminated with Nuclear Waste via Humic Substances in South Ural

Aleksandrova, Olga ; Schulz, Marcus ; Matthies, Michael

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2010, Vol.206(1-4), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0096-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the Influence of Humic Acid on Radionuclide Binding to Solid Residuals in Deposits of Radioactive Waste

Aleksandrova, Olga ; Schulz, Marcus ; Matthies, Michael

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2008, Vol.194(1-4), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9717-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Matthies, M
  2. Matthies, Michael
  3. Aleksandrova, Olga N.
  4. Schulz, Marcus
  5. Aleksandrova, On

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...