skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Trước1958 xóa Tất cả các phiên bản Kohn, Hans xóa Tất cả các phiên bản Sage Journals (Sage Publications) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MCCULLY, BRUCE TIEBOUT. English Education and the Origins of Indian Nationalism. Pp. 418. New York: Columbia University Press, 1940. $4.50

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1941, Vol.215(1), pp.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624121500149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACHRAY, ROBERT. The Poland of Pilsud ski, 1914-1936. Pp. 508. New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1937. $3.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, November 1937, Vol.194(1), pp.234-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623719400145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KRAKOWSKI, EDOUARD. Adam Mickiewicz, Philosophe Mystique. Pp. 324. Paris: Mercure de France, 1935. 15 francs

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1936, Vol.186(1), pp.212-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618600149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavic Countries: MEHNERT, KLAUS. Stalin Versus Marx: The Stalinist Historical Doctrine. Trans lated from the German by E. W. Dickes. Pp. 128. London: George Allen and Unwin (distributed in the U. S. by The Macmillan Company), 1952, 1953. $2.00

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1953, Vol.287(1), pp.227-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625328700191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROSENBERG, ARTHUR. Geschichte der Deutschen Republik. Pp. 258. Karlsbad : Verlagsanstalt Graphia, 1935. $2.10. HEIDEN, KONRAD. Adolf Hitler, das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit: Eine Biographie. Pp. 448. Zürich: Europa Verlag, 1936

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 1936, Vol.184(1), pp.238-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618400153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ONCKEN, HERMANN. Nation und Ge schichte. Pp. viii, 517. Berlin: G. Grote, 1935

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1936, Vol.186(1), pp.203-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618600141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ali, Zaki. Islam in the World. Pp. xi, 428. Lahore, India: Shaikh Muhammad Ashraf, 1938. 7s. 6d

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, November 1938, Vol.200(1), pp.316-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623820000132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LASKI, HAROLD J. The Danger of Being a Gentleman. Pp. 270. New York: The Viking Press, 1940. $2.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1940, Vol.210(1), pp.180-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624021000162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLOOM, SOLOMON F. The World of Nations. Pp. 225. New York: Columbia University Press, 1941. $2.00

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1941, Vol.215(1), pp.199-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624121500148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAYES, CARLTON J. H. A Generation of Materialism, 1871-1900. Pp. xii, 390. New York: Harper and Brothers, 1941. $3.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 1942, Vol.220(1), pp.236-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624222000159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BINKLEY, ROBERT C. Realism and Na tionalism 1852-1871. Pp. xx, 337. New York: Harper & Bros.,1935. $3.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1936, Vol.186(1), pp.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618600136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Heritage of Masaryk

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1948, Vol.258(1), pp.70-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624825800111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOACK, ULRICH. Geschichtswissemchaft und Wahrheit. Pp. 207. Frankfurt a.M.: Verlag Gerhard Schulte-Bulmke, 1935. RM 10

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1936, Vol.186(1), pp.205-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618600142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOOLF, LEONARD. After the Deluge. Vol. II. Pp. vii, 317. New York: Harcourt, Brace & Co., 1939. $3.50

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1940, Vol.210(1), pp.165-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624021000147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BERKELEY, G. F.-H. and J. Italy in the Making. Pp. xlvi, 374. New York: Macmillan Co., 1936. $6.00

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1936, Vol.186(1), pp.208-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618600146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JOLLES, MATHYS. Das Deutsche National bewusstsein im Zeitalter Napoleoms. Pp. 288. Frankfurt a.M.: Vittorio Klos termann, 1936. 8.50 RM

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1937, Vol.191(1), pp.270-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623719100184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Nationalism and Religion, by Salo Wittmayer Baron. 363 pp. New York, Harper & Brothers, 1947. $5.00

Kohn, Hans

Theology Today, April 1948, Vol.5(1), pp.127-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5736 ; E-ISSN: 2044-2556 ; DOI: 10.1177/004057364800500119

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (16)
  2. Bình xét khoa học  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kohn, Hans
  2. Kohn, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...