skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Language Policy xóa Tất cả các phiên bản May, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language

May, Stephen

ISBN10: 0805863079 ; ISBN10: 0805863060 ; ISBN13: 9780805863079 ; ISBN13: 9780805863062 ; E-ISBN10: 020383254X ; E-ISBN13: 9780203832547

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language (Book Review)

Williams, Colin H.

Sociology, 1 November 2002, Vol.36(4), pp.1021-1023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language rights and language policy: addressing the gap(s) between principles and practices

May, Stephen

Current Issues in Language Planning, 02 October 2015, Vol.16(4), pp.355-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4208 ; E-ISSN: 1747-7506 ; DOI: 10.1080/14664208.2014.979649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting hegemonic and monolithic constructions of language rights 'discourse'

May, Stephen

Journal of Multicultural Discourses, 01 March 2012, Vol.7(1), pp.21-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-7143 ; E-ISSN: 1747-6615 ; DOI: 10.1080/17447143.2012.660944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Language Policy and Political Issues in Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy and Political Issues in Education

Mccarty, T. L ; May, Stephen;; McCarty, Teresa L. ; May, Stephen

ISBN: 978-3-319-02343-4 ; E-ISBN: 978-3-319-02344-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-02344-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-indigenous researchers in indigenous language education: ethical implications

Hill, Richard ; May, Stephen

International Journal of the Sociology of Language, 2013, Vol.2013(219), pp.47-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2516 ; E-ISSN: 1613-3668 ; DOI: 10.1515/ijsl-2013-0004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Can Schools Save Indigenous Languages? : Policy and Practice on Four Continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Schools Save Indigenous Languages? : Policy and Practice on Four Continents

Hornberger, Nancy H., Professor; Hill, Richard, Dr; Hirvonen, Vuokko, Dr; Huss, Leena, Dr; Kamwangamalu, Nkonko M., Professor; Lopez, Luis Enrique, Dr; May, Stephen, Professor; McCarty, Teresa L., Professor; Rebolledo, Nicanor, Dr; Spolsky, Bernard, Professor

E-ISBN: 9780230582491 E-ISBN: 0230582494 DOI: 10.1057/9780230582491 ISBN: 9780230013322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (3)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. May, Stephen
 2. May, S
 3. McCarty, Teresa L.
 4. Hill, Richard
 5. McCarty, Teresa L., Professor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...