skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tất cả các phiên bản Dai, Guozhong xóa Tất cả các phiên bản Tian, Feng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossmodal error correction of continuous handwriting recognition by speech

Ao, Xiang ; Wang, Xugang ; Tian, Feng ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.243-250

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216339

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal Chinese text entry with speech and keypad on mobile devices

Jiang, Yingying ; Wang, Xugang ; Tian, Feng ; Ao, Xiang ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.341-344

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378825

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structuring and manipulating hand-drawn concept maps

Jiang, Yingying ; Tian, Feng ; Wang, Xugang ; Zhang, Xiaolong ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.457-462

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502718

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent understanding of handwritten geometry theorem proving

Jiang, Yingying ; Tian, Feng ; Wang, Hongan ; Zhang, Xiaolong ; Wang, Xugang ; Dai, Guozhong

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.119-128

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1719988

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unistroke gestures on multi-touch interaction: supporting flexible touches with key stroke extraction

Jiang, Yingying ; Tian, Feng ; Zhang, Xiaolong ; Liu, Wei ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.85-88

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2166982

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, H.
  2. Dai, Guozhong
  3. Tian, F.
  4. Wang, Hongan
  5. Tian, Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...