skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69.922  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces in the OR

Wiggy, Zac

AORN Journal, April 2012, Vol.95(4), pp.526-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2092 ; E-ISSN: 1878-0369 ; DOI: 10.1016/j.aorn.2012.01.017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing RIA user interfaces with accessibility properties

Linaje, Marino ; Lozano-Tello, Adolfo ; Perez-Toledano, Miguel A. ; Preciado, Juan Carlos ; Rodriguez-Echeverria, Roberto ; Sanchez-Figueroa, Fernando

Journal of Symbolic Computation, 2011, Vol.46(2), pp.207-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-7171 ; DOI: 10.1016/j.jsc.2010.08.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardization of user interfaces for lighting controls

Nordman, Bruce ; Granderson, Jessica ; Cunningham, Kelly

Computer Standards & Interfaces [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2011.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical evaluation of user interfaces for a mobile video game

Browne, Kevin ; Anand, Christopher

Entertainment Computing, 2012, Vol.3(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-9521 ; DOI: 10.1016/j.entcom.2011.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatically Generating Personalized User Interfaces with SUPPLE

Gajos, Krzysztof Z ; Weld, Daniel S. ; Wobbrock, Jacob O.

Gajos, Krzysztof Z., Daniel S. Weld, and Jacob O. Wobbrock. 2010. Automatically generating personalized user interfaces with SUPPLE. Artificial Intelligence 174(12-13): 910-950. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-3702 ; DOI: 10.1016/j.artint.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary design of user interfaces for workflow information systems

Guerrero-García, Josefina

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.89-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-synchronous speech and pen input for mobile user interfaces

Shinoda, Koichi ; Watanabe, Yasushi ; Iwata, Kenji ; Liang, Yuan ; Nakagawa, Ryuta ; Furui, Sadaoki

Speech Communication, 2011, Vol.53(3), pp.283-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6393 ; DOI: 10.1016/j.specom.2010.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural User Interfaces in the Motor Development of Disabled Children

Meleiro, Pedro ; Rodrigues, Rui ; Jacob, João ; Marques, Tiago

Procedia Technology, 2014, Vol.13, pp.66-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-0173 ; DOI: 10.1016/j.protcy.2014.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural User Interfaces to Teach Math on Higher Education

Echeverría, Martha Alicia Magaña ; Santana-Mancilla, Pedro C. ; Carrillo, Hector Fabian Quintero ; Enciso, Enrique Alejandro Fernández

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 10 December 2013, Vol.106, pp.1883-1889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAIN: Developing model-driven contextual help for adaptive user interfaces

Akiki, Pierre A.

The Journal of Systems & Software, January 2018, Vol.135, pp.165-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2017.10.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-User Composition of Graphical User Interfaces for PalCom Systems

Johnsson, Björn A. ; Weibull, Gunnar

Procedia Computer Science, 2016, Vol.94, pp.224-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2016.08.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Sánchez Ramón, Óscar ; Sánchez Cuadrado, Jesús ; García Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, February 2016, Vol.70, pp.155-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic algorithms supporting generative design of user interfaces: Examples

Troiano, Luigi ; Birtolo, Cosimo

Information Sciences, 20 February 2014, Vol.259, pp.433-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; DOI: 10.1016/j.ins.2012.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review on complementary natures of tangible user interfaces (TUIs) and early spatial learning

Baykal, G.E. ; Alaca, I. Veryeri ; Yantaç, A.E. ; Göksun, T.

International Journal of Child-Computer Interaction, June 2018, Vol.16, pp.104-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8689 ; DOI: 10.1016/j.ijcci.2018.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CIAT-GUI: A MDE-compliant environment for developing Graphical User Interfaces of information systems

Molina, Ana I. ; Giraldo, William J. ; Gallardo, Jesús ; Redondo, Miguel A. ; Ortega, Manuel ; García, Guillermo

Advances in Engineering Software, October 2012, Vol.52, pp.10-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-9978 ; DOI: 10.1016/j.advengsoft.2012.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing personal attentive user interfaces in the mobile public safety domain.(Report)

Streefkerk, Jan Willem ; Van Esch - Bussemakers, Myra P. ; Neerincx, Mark A.

Computers in Human Behavior, July, 2006, Vol.22(4), p.749(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards the ubiquitous visualization: Adaptive user-interfaces based on the Semantic Web

Hervás, Ramón ; Bravo, José

Interacting with Computers, 2011, Vol.23(1), pp.40-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2010.08.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing peer-to-peer distributed user interfaces: Case studies on building distributed applications

Fisher, Eli Raymond ; Badam, Sriram Karthik ; Elmqvist, Niklas

International Journal of Human - Computer Studies, January 2014, Vol.72(1), pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping HCI Principles to Design Quality of Mobile User Interfaces in Healthcare Applications

Alnanih, Reem ; Ormandjieva, Olga

Procedia Computer Science, 2016, Vol.94, pp.75-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2016.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards end-user development of graphical user interfaces for internet of things

Johnsson, Björn A. ; Magnusson, Boris

Future Generation Computer Systems [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; DOI: 10.1016/j.future.2017.09.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 69.922  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (65.074)
 2. Toàn văn trực tuyến (65.060)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (175)
 2. 1974đến1984  (2.789)
 3. 1985đến1995  (11.700)
 4. 1996đến2007  (17.557)
 5. Sau 2007  (37.695)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (68.684)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (1.094)
 3. Bình xét khoa học  (144)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (69.853)
 2. Chinese  (134)
 3. French  (92)
 4. Spanish  (47)
 5. Portuguese  (30)
 6. German  (17)
 7. Persian  (6)
 8. Norwegian  (4)
 9. Polish  (2)
 10. Dutch  (2)
 11. Hungarian  (1)
 12. Danish  (1)
 13. Italian  (1)
 14. Japanese  (1)
 15. Czech  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shneiderman, B.
 2. Shneiderman, Ben
 3. Laqua, Heike
 4. Spring, Anett
 5. Lewerentz, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...