skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 16.157  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Social Sciences (General) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Michnik, Adam

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.757(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Nationalism

Sybblis, Martin ; Centeno, Miguel; Sybblis, Martin (Editor) ; Centeno, Miguel Angel (Editor)

American Behavioral Scientist, July 2017, Vol.61(8), pp.799-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764217723948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday Nationalism: Constructivism for the Masses*

Goode, J. Paul ; Stroup, David R.

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.717-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno-politics of genomic nationalism: Tracing genomics and its use in drug regulation in Japan and Taiwan

Kuo, Wen-Hua

Social Science & Medicine, 2011, Vol.73(8), pp.1200-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.06.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anachronism and Morality: Israeli Settlement, Palestinian Nationalism, and Human Liberation

Dalsheim, Joyce

Theory, Culture & Society, May 2013, Vol.30(3), pp.29-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/0263276412460697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex, violence and nationalism

Eriksen, Thomas Hylland

Ethnic and Racial Studies, 15 July 2017, Vol.40(9), pp.1438-1449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1300293

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue Editors' Introduction: New Frontiers in the Comparative Study of Ethnic Politics and Nationalism*

Goode, J. Paul

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.685-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12186

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violent Consequences of the Nation: Nationalism and the Initiation of Interstate War

Schrock-Jacobson, Gretchen

Journal of Conflict Resolution, October 2012, Vol.56(5), pp.825-852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002712438354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and Performances of Kongo Nationalism in the Independence of Congo

Covington-Ward, Yolanda; Talton, Benjamin (Editor)

Journal of Black Studies, January 2012, Vol.43(1), pp.72-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934711424491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion, Nationalism, History, and Politics in Hungary’s New Constitution

Tartakoff, Laura

Society, 2012, Vol.49(4), pp.360-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-012-9553-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, war and social cohesion

Malešević, Siniša

Malešević, Siniša (2011). Nationalism, war and social cohesion. Ethnic and Racial Studies 34 (1), 142-161 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denmark between liberalism and nationalism

Mouritsen, Per ; Olsen, Tore Vincents

Ethnic and Racial Studies, 01 April 2013, Vol.36(4), pp.691-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.598233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banal diasporic nationalism: Ghana@50 celebrations in Berlin

Nieswand, Boris

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2012, Vol.35(11), pp.1874-1892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.607505

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Kurdish ethno-nationalism in Turkey: socio-economy, religion, and politics

Ekmekci, Faruk

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2011, Vol.34(9), pp.1608-1617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.538425

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 21 June 2017, Vol.40(8), pp.1191-1226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1294700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalism as the Product of Nationalism: Founding Ideology and the Erasure of the Local in Turkey

Çinar, Alev

Theory, Culture & Society, July 2010, Vol.27(4), pp.90-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/0263276410372236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivating Consciousness Among Black Women: Black Nationalism and Self-Esteem Revisited

Eaton, Sherry C ; Livingston, Jonathan N ; Mcadoo, Harriette Pipes

Journal of Black Studies, May 2010, Vol.40(5), pp.812-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934708320012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flags and traitors: The advance of ethno-nationalism in the Turkish self-image

Çırakman, Aslı

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2011, Vol.34(11), pp.1894-1912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.556746

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian nationalism and white racial boundaries: examining whites' opposition to interracial marriage

Perry, Samuel L ; Whitehead, Andrew L

Ethnic and Racial Studies, 09 August 2015, Vol.38(10), pp.1671-1689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1015584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinian nationalism: an overview

Ghanem, As'ad

Israel Studies, Summer, 2013, Vol.18(2), p.11(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-9513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 16.157  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15.762)
 2. Toàn văn trực tuyến (9.324)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (935)
 2. 1960đến1974  (961)
 3. 1975đến1989  (1.151)
 4. 1990đến2005  (4.486)
 5. Sau 2005  (8.589)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13.784)
 2. Bình xét khoa học  (2.112)
 3. Sách  (161)
 4. Book Chapters  (96)
 5. Kỷ yếu hội nghị  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (196)
 2. French  (154)
 3. German  (150)
 4. Portuguese  (63)
 5. Turkish  (11)
 6. Norwegian  (3)
 7. Swedish  (2)
 8. Italian  (2)
 9. Japanese  (2)
 10. Czech  (2)
 11. Polish  (1)
 12. Russian  (1)
 13. Hungarian  (1)
 14. Catalan  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Malešević, Siniša
 2. Greenfeld, Liah
 3. Beck, Ulrich
 4. Brubaker, Rogers
 5. Hechter, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...