skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản International relations xóa Tất cả các phiên bản JSTOR Current Journals xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản International Relations; International Relations xóa Tất cả các phiên bản Duke University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coup that changed the Middle East: Mossadeq v. the CIA in retrospect

Zahrani, Mostafa

World Policy Journal, Summer 2002, pp.93-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2002-3004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Japan Imagines China and Sees Itself

Tamamoto, Masaru

World Policy Journal, Winter 2005/2006, pp.55-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2006-1002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The U.S.-European Torture Dispute: An Autopsy

Hodgson, Godfrey

World Policy Journal, Winter 2005/2006, Vol.22(4), pp.7-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2006-1005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The emerging future and the bureaucratic mind

De Santis, Hugh

World Policy Journal, Summer 2002, pp.56-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2002-3006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spain changes course: Aznar's legacy, zapatero's prospects

Woodworth, Paddy

World Policy Journal, Summer, 2004, Vol.21(2), p.7(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Follies of Democratic Imperialism

Encarnación, Omar

World Policy Journal, Spring 2005, Vol.22(1), pp.47-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2005-2006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mohandas Gandhi, Abdul Ghaffar Khan, and the Middle East Today

Gandhi, Rajmohan

World Policy Journal, Spring 2005, pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2005-2007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seven principles for building peace

Steiner, Michael

World Policy Journal, Summer 2003, pp.87-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2003-3010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new struggle in Central Asia: A primer for the baffled

Rashid, Ahmed

World Policy Journal, Winter 2000/2001, pp.33-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2001-1013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forgotten Lessons of Helsinki Human Rights and U.S.-North Korean Relations

Feffer, John

World Policy Journal, Fall 2004, pp.31-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2004-4009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Hard Truths about Multilateralism

Tepperman, Jonathan

World Policy Journal, Summer 2004, pp.27-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2004-3007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing the Caucasus

de Wall, Thomas

World Policy Journal, Spring 2002, pp.51-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2002-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional issues in the reconstruction of Afghanistan

Rubin, Barnett ; Armstrong, Andrea

World Policy Journal, Spring 2003, pp.31-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2003-2008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American Way of Empire

Bender, Thomas

World Policy Journal, Spring 2006, pp.45-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2006-2007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dragon and the Tigers: China and Asian Regionalism

De Santis, Hugh

World Policy Journal, Summer 2005, pp.23-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2005-3002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Curious Case of American Hegemony: Imperial Aspirations and National Decline

Hendrickson, David

World Policy Journal, Summer 2005, pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2005-3003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George F. Kennan and the Birth of Containment: The Greek Test Case

Iatrides, John

World Policy Journal, Fall 2005, Vol.22(3), pp.126-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2005-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The threats America faces

Newhouse, John

World Policy Journal, Summer 2002, pp.21-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2002-3010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The paradox of the double triangle: Preempting the next crises in Taiwan and Cuba

Pastor, Robert

World Policy Journal, Spring 2000, pp.19-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2000-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In from the cold: A new approach to relations with Russia and China

Mcnamara, Robert ; Blight, James

World Policy Journal, Spring 2001, pp.67-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2001-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2001  (2)
  2. 2001đến2001  (1)
  3. 2002đến2002  (4)
  4. 2003đến2004  (5)
  5. Sau 2004  (8)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...