skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Chinese xóa Tất cả các phiên bản Qin, Yan-Wen xóa Tất cả các phiên bản Pollution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in the tidal reach and its adjacent sea estuary of Daliaohe area, China

Zhang, Lei ; Qin, Yan-Wen ; Ma, Ying-Qun ; Zhao, Yan-Min ; Shi, Yao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, September 2014, Vol.35(9), pp.3336-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25518649 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal-spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in the upper reaches of Hunhe River (Qingyuan section), northeast China

Ma, Ying-Qun ; Shi, Yao ; Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Zhao, Yan-Min ; Zhang, Lei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2014, Vol.35(1), pp.108-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24720193 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of equilibrium partitioning approach to establish sediment quality criteria for heavy metals in Hengyang section of Xiangjiang River

Han, Chao-Nan ; Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Zhang, Lei ; Cao, Wei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, May 2013, Vol.34(5), pp.1715-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23914520 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and pollution assessment of heavy metals in soil of relocation areas from the Danjiangkou Reservoir

Zhang, Lei ; Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Shi, Yao ; Han, Chao-Nan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2013, Vol.34(1), pp.108-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23487925 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of coastal exploitation on the heavy metal contents in the sediment of Bohai Bay

Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Li, Xiao-Bao ; Zhang, Lei ; Shi, Yao ; Cao, Wei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2012, Vol.33(7), pp.2359-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23002614 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Heavy metal pollution in tidal zones of Bohai Bay using the dated sediment cores - Heavy metal pollution in tidal zones of Bohai Bay using the dated sediment cores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal pollution in tidal zones of Bohai Bay using the dated sediment cores - Heavy metal pollution in tidal zones of Bohai Bay using the dated sediment cores

QIN ; Yan ; ; ; wen ; MENG ; Wei ; ZHENG ; Bing ; ; ; hui ; SU ; Yi ; ; ; bin ; QIN;Yan-wen;MENG;Wei;ZHENG;Bing-hui;SU;Yi-bin

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(3), pp.610-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qin, Yan-Wen
  2. Qin, Y.-W.
  3. Zheng, B.-H.
  4. Zhang, Lei
  5. Zheng, Bing-Hui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...