skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.292  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản User Interfaces and Human Computer Interaction xóa Tất cả các phiên bản Applied Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.115-121

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_8

Toàn văn sẵn có

3
Quantifying Quality Aspects of a Multimodal Interactive System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Quality Aspects of a Multimodal Interactive System

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.105-113

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_7

Toàn văn sẵn có

4
Quantifying Input Quality Aspects
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Input Quality Aspects

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.87-103

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_6

Toàn văn sẵn có

5
Quantifying Output Quality Aspects
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Output Quality Aspects

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.63-86

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_5

Toàn văn sẵn có

6
Quantifying Multimodal Interaction Behaviour
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Multimodal Interaction Behaviour

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.35-62

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_4

Toàn văn sẵn có

7
Sketch-based Interfaces and Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-based Interfaces and Modeling

Jorge, Joaquim ;Samavati, Faramarz;; Jorge, Joaquim (Editor) ; Samavati, Faramarz (Editor)

ISBN: 9781848828117 ; ISBN: 184882811X ; E-ISBN: 9781848828124 ; E-ISBN: 1848828128 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-812-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Multimodal Interactive System: INSPIRE_Me
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multimodal Interactive System: INSPIRE_Me

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.23-34

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_3

Toàn văn sẵn có

9
Evaluating Multimodal Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Multimodal Systems

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.13-21

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_2

Toàn văn sẵn có

10
Introduction and Motivation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction and Motivation

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.1-11

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_1

Toàn văn sẵn có

11
Haptic Teleoperation Systems: Signal Processing Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic Teleoperation Systems: Signal Processing Perspective

Lee, Jae-Young ; Payandeh, Shahram

ISBN: 9783319195568 ; ISBN: 3319195565 ; E-ISBN: 9783319195575 ; E-ISBN: 3319195573 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19557-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Situated Dialog in Speech-Based Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Situated Dialog in Speech-Based Human-Computer Interaction

Rudnicky, Alexander ;Raux, Antoine ;Lane, Ian ;Misu, Teruhisa;; Rudnicky, Alexander (Editor) ; Raux, Antoine (Editor) ; Lane, Ian (Editor) ; Misu, Teruhisa (Editor)

Signals and Communication Technology

ISBN: 9783319218335 ; ISBN: 3319218336 ; E-ISBN: 9783319218342 ; E-ISBN: 3319218344 ; DOI: 10.1007/978-3-319-21834-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Handbook of Camera Monitor Systems: The Automotive Mirror-Replacement Technology based on ISO 16505
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Camera Monitor Systems: The Automotive Mirror-Replacement Technology based on ISO 16505

Terzis, Anestis;; Hammoud, Riad I (Editor) ; Wolff, Lawrence B (Editor) ; Terzis, Anestis (Editor)

Augmented Vision and Reality

ISBN: 9783319296098 ; ISBN: 3319296094 ; E-ISBN: 9783319296111 ; E-ISBN: 3319296116 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29611-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Experimental Study
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Study

Springer Topics in Signal Processing, A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation, pp.95-135

ISBN: 9783642225734 ; ISBN: 364222573X ; E-ISBN: 9783642225741 ; E-ISBN: 3642225748 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22574-1_9

Toàn văn sẵn có

15
Echo and Noise Suppression as a Binaural Noise Reduction Problem
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echo and Noise Suppression as a Binaural Noise Reduction Problem

Springer Topics in Signal Processing, A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation, pp.81-94

ISBN: 9783642225734 ; ISBN: 364222573X ; E-ISBN: 9783642225741 ; E-ISBN: 3642225748 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22574-1_8

Toàn văn sẵn có

16
Double-Talk Detection
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double-Talk Detection

Springer Topics in Signal Processing, A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation, pp.71-79

ISBN: 9783642225734 ; ISBN: 364222573X ; E-ISBN: 9783642225741 ; E-ISBN: 3642225748 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22574-1_7

Toàn văn sẵn có

17
Recursive Least-Squares Algorithms
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recursive Least-Squares Algorithms

Springer Topics in Signal Processing, A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation, pp.63-69

ISBN: 9783642225734 ; ISBN: 364222573X ; E-ISBN: 9783642225741 ; E-ISBN: 3642225748 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22574-1_6

Toàn văn sẵn có

18
Smartphone-Based Human Activity Recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smartphone-Based Human Activity Recognition

Reyes Ortiz, Jorge Luis

Series ISSN: 2190-5053 ; ISBN: 978-3-319-14273-9 ; E-ISBN: 978-3-319-14274-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14274-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
A Class of Affine Projection Algorithms
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Class of Affine Projection Algorithms

Springer Topics in Signal Processing, A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation, pp.49-62

ISBN: 9783642225734 ; ISBN: 364222573X ; E-ISBN: 9783642225741 ; E-ISBN: 3642225748 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22574-1_5

Toàn văn sẵn có

20
Quality of Experience: Advanced Concepts, Applications and Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Experience: Advanced Concepts, Applications and Methods

Möller, Sebastian ;Raake, Alexander;; Möller, Sebastian (Editor) ; Küpper, Axel (Editor) ; Raake, Alexander (Editor) ; Möller, Sebastian (Editor) ; Raake, Alexander (Editor)

T-Labs Series in Telecommunication Services

ISBN: 9783319026800 ; ISBN: 3319026801 ; E-ISBN: 9783319026817 ; E-ISBN: 331902681X ; DOI: 10.1007/978-3-319-02681-7

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.292  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (104)
 2. 2006đến2008  (128)
 3. 2009đến2011  (754)
 4. 2012đến2015  (290)
 5. Sau 2015  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (1.201)
 2. Sách  (91)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.270)
 2. German  (24)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...