skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tất cả các phiên bản Knowledge Acquisition xóa Tất cả các phiên bản KESLI (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debugging user interface descriptions of knowledge-based recommender applications

Felfernig, Alexander ; Shchekotykhin, Kostyantyn

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.234-241

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111499

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common sense and intelligent user interfaces

Havasi, Catherine ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.7-7

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216301

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing implicit assumptions in natural language interfaces

Smith, Dustin

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.383-388

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167054

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind the gap: collecting commonsense data about simple experiences

Weltman, Jerry ; Iyengar, S ; Hegarty, Michael

Proceedings of the 2013 international conference on intelligent user interfaces, 19 March 2013, pp.179-190

ISBN: 9781450319652 ; ISBN: 1450319653 ; DOI: 10.1145/2449396.2449421

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards intelligent assistance for to-do lists

Gil, Yolanda ; Ratnakar, Varun

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.329-332

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378822

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suggesting novel but related topics: towards context-based support for knowledge model extension

Maguitman, Ana ; Leake, David ; Reichherzer, Thomas

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.207-214

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040876

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interface for targeted collection of common sense knowledge using a mixture model

Speer, Robyn ; Krishnamurthy, Jayant ; Havasi, Catherine ; Smith, Dustin ; Lieberman, Henry ; Arnold, Kenneth

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.137-146

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502672

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case-based reasoning for procedure learning by instruction

Blythe, Jim ; Russ, Thomas

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.301-304

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378815

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent debugging and repair of utility constraint sets in knowledge-based recommender applications

Felfernig, Alexander ; Teppan, Erich ; Friedrich, Gerhard ; Isak, Klaus

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.217-226

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378802

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge acquisition from simplified text

Livingston, Kevin ; Riesbeck, Christopher

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.198-205

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216332

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ComicKit: acquiring story scripts using common sense feedback

Williams, Ryan ; Barry, Barbara ; Singh, Push

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.302-304

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040907

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task learning by instruction in tailor

Blythe, Jim

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.191-198

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040874

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (3)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (2)
 4. 2008đến2009  (4)
 5. Sau 2009  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Havasi, Catherine
 2. Havasi, C.
 3. Blythe, Jim
 4. Felfernig, A.
 5. Blythe, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...