skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Toàn văn trực tuyến xóa Tất cả các phiên bản Air Traffic Controllers xóa Tất cả các phiên bản Berberian, Bruno xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain–Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Di Flumeri, Gianluca ; De Crescenzio, Francesca ; Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; Kramer, Jan ; Aricò, Pietro ; Borghini, Gianluca ; Babiloni, Fabio ; Bagassi, Sara ; Piastra, Sergio

Frontiers in Human Neuroscience, Sep 6, 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16625161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jan Kramer
  2. Ohneiser, O.
  3. Kramer, J.
  4. Borghini, G.
  5. Babiloni, Fabio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...