skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Il-18 xóa Tất cả các phiên bản Journal of Neuroscience xóa Tất cả các phiên bản Sau 2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Delayed Activation of Spinal Microglia Contributes to the Maintenance of Bone Cancer Pain in Female Wistar Rats via P2X7 Receptor and IL-18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delayed Activation of Spinal Microglia Contributes to the Maintenance of Bone Cancer Pain in Female Wistar Rats via P2X7 Receptor and IL-18

Yang, Y. ; Li, H. ; Li, T.-T. ; Luo, H. ; Gu, X.-Y. ; Lu, N. ; Ji, R.-R. ; Zhang, Y.-Q.

Journal of Neuroscience, 05/20/2015, Vol.35(20), pp.7950-7963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5250-14.2015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gu, X.-Y.
  2. Ji, Ru-Rong
  3. Lü, Ning
  4. Yang, Y
  5. Gu, Xi-Yao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...