skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Alternatives xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Independent Society: Poland under Martial Law

Gebert, Konstanty

Alternatives: Global, Local, Political, July 1990, Vol.15(3), pp.355-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/030437549001500306

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

An independent society Poland under martial law

Gebert, Konstanty

Alternatives [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...