skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Checler, Frédéric xóa Tất cả các phiên bản Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease

Baranger, Kévin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie A ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago; Guiramand, Janique (Editor)

Cellular and Molecular Life Sciences, 31 December 2015, Vol.73(1), pp.217-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carrete, Alex
  2. Vignes, Michel
  3. Bauer, Charlotte
  4. Bonnet, Amandine E.
  5. Moschke, Katrin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...