skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản OneFile (GALE) xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying the current status of technology adoption

Bharati, Pratyush ; Chaudhury, Abhijit

Communications of the ACM, 01 October 2006, Vol.49(10), pp.88-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1164394.1164400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information-rich commerce at a crossroads: business and technology adoption requirements

Fichman, Robert ; Cronin, Mary

Communications of the ACM, 01 September 2003, Vol.46(9), pp.96-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/903893.903900

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bitcoin: Under the Hood

Zohar, Aviv

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2015, Vol.58(9), p.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exponential laws of computing growth

Denning, Peter ; Lewis, Ted

Communications of the ACM, 20 December 2016, Vol.60(1), pp.54-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2976758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farm Automation Gets Smarter

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2016, Vol.59(11), p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Technology and the Failure of the University

Lucas, Henry

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2018, Vol.61(1), p.38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living in a Digital World

Greengard, Samuel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2011, Vol.54(10), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Is Accessibility So Hard?

Cerf, Vinton

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, Vol.55(11), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Road in Latin America

Cerf, Vinton

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2016, Vol.59(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Digital Trail

Greengard, Samuel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, Vol.55(11), p.19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The death of big software

Andriole, Stephen

Communications of the ACM, 27 November 2017, Vol.60(12), pp.29-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3152722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Theory Without Experiments: Have We Gone Too Far?

Mitzenmacher, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2015, Vol.58(9), p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DevOps Delivers

Forsgren, Nicole

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2018, Vol.61(4), p.32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rich Data, Poor Fields

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2016, Vol.59(3), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wisdom of older technology (non)users

Knowles, Bran ; Hanson, Vicki

Communications of the ACM, 21 February 2018, Vol.61(3), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3179995

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomy of a Solid-State Drive

Cornwell, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2012, Vol.55(12), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtualization: Blessing or Curse?

Kotsovinos, Evangelos

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2011, Vol.54(1), p.61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Can Computer Professionals and Digital Technology Engineers Help Reduce Gun Violence?

Johnson, Jeff

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2013, Vol.56(3), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACM Launches New Digital Library

Anthes, Gary

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Feb 2011, Vol.54(2), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Smart Cities

Mone, Gregory

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 2015, Vol.58(7), p.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2003  (8)
 3. 2004đến2008  (16)
 4. 2009đến2014  (44)
 5. Sau 2014  (35)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Greengard, Samuel
 2. Geller, Tom
 3. Cerf, Vinton G.
 4. Cerf, Vinton
 5. Kirkpatrick, Keith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...