skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Crampes, M xóa Tất cả các phiên bản Life Sciences xóa Tất cả các phiên bản Toàn văn trực tuyến xóa Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Ranwez, Vincent xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy, Mohameth-François ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Regnault, Armelle ; Crampes, Michel ; Ranwez, Vincent

BMC Bioinformatics, 2011, Vol.13(Suppl 1), p.S4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-S1-S4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sy, Mohameth-François
  2. Regnault, Armelle
  3. Montmain, J
  4. Ranwez, V
  5. Ranwez, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...