skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insight into the mechanism of double-stranded RNA processing by Ribonuclease IIIX

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Court, Donald L. ; Waugh, David S. ; Xinhua Ji

Cell, Jan 27, 2006, Vol.124(2), p.355-366 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-8674

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Insight into the Mechanism of Double-Stranded RNA Processing by Ribonuclease III.(Report)

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Court, Donald L. ; Waugh, David S. ; Ji, Xinhua

Cell, Jan 27, 2006, Vol.124(2), p.355(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-8674

Truy cập trực tuyến

3
Structural Insight into the Mechanism of Double-Stranded RNA Processing by Ribonuclease III
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Insight into the Mechanism of Double-Stranded RNA Processing by Ribonuclease III

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Court, Donald L. ; Waugh, David S. ; Ji, Xinhua

Cell, 01/2006, Vol.124(2), pp.355-366 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00928674 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2005.11.034

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insight into the mechanism of double-stranded RNA processing by ribonuclease III

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Court, Donald L ; Waugh, David S ; Ji, Xinhua

Cell, 27 January 2006, Vol.124(2), pp.355-66 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 16439209 Version:1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Insight into the Mechanism of Double-Stranded RNA Processing by Ribonuclease III

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Court, Donald L ; Waugh, David S ; Ji, Xinhua

Cell, 27 January 2006, Vol.124(2), pp.355-366 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2005.11.034

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...