skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, 03/2011, Vol.57(3), pp.458-470 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1100.1287

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, Mar 2011, Vol.57(3), pp.458-470 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search engine advertising: channel substitution when pricing ads to context.(Report)

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, 2011, Vol.57(3), p.458(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-1909 ; DOI: 10.1287 / mnsc.1100.1287

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context

Management Science, 2011, Vol.57(3), p.458-470 [Tạp chí có phản biện]

INFORMS Journals

ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: 10.1287/mnsc.1100.1287

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...