skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sách xóa Tất cả các phiên bản Sau 2003 xóa Tất cả các phiên bản ECONIS (ZBW) xóa Tất cả các phiên bản E - History: America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migration and Diversity in Asian Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and Diversity in Asian Contexts

Lai, Ah Eng

E-ISBN 9789814380461 ; E-ISBN 9789814380478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Secret city a history of Race relations in the nation's capital
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secret city a history of Race relations in the nation's capital

Green, Constance Mclaughlin

E-ISBN 0691621837 ; E-ISBN 1400875358 ; E-ISBN 9780691621838 ; E-ISBN 9781400875351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
King and congress the transfer of political legitimacy, 1774-1776.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

King and congress the transfer of political legitimacy, 1774-1776.

Marston, Jerrilyn Greene

E-ISBN 0691047456 ; E-ISBN 9780691601564 ; E-ISBN 9781400858750

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Cases in U.S. Foreign Policy: From Terrorism to Trade

Carter, Ralph

ISBN: 9781452241548 ; E-ISBN: 9781506335315 ; DOI: 10.4135/9781506335315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
China-ASEAN relations cooperation and development, volume 1.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China-ASEAN relations cooperation and development, volume 1.

Jianren, Lu;

E-ISBN 9789813228900 ; E-ISBN 9789813228917

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Harry S. Truman the economics of a populist president
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harry S. Truman the economics of a populist president

Canterbery, E. Ray

E-ISBN 9789814541831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The American revolution considered as a social movement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American revolution considered as a social movement

Jameson, John Franklin

E-ISBN 0691005508 ; E-ISBN 0691045038 ; E-ISBN 1400873223 ; E-ISBN 9780691005508 ; E-ISBN 9781400873227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A portrait of America the demographic perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A portrait of America the demographic perspective

Iceland, John

E-ISBN 9780520278189 ; E-ISBN 9780520278196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Mirage in the west a history of the french image of American society to 1815
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirage in the west a history of the french image of American society to 1815

Echeverria, Durand

E-ISBN 1400875072 ; E-ISBN 9780691622309 ; E-ISBN 9781400875078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Martin Van Buren and the American political system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Martin Van Buren and the American political system

Cole, Donald B

E-ISBN 0691047154 ; E-ISBN 9780691612324 ; E-ISBN 9781400853618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The New Deal a global history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Deal a global history

Patel, Kiran Klaus

E-ISBN 1400873622 ; E-ISBN 9780691149127 ; E-ISBN 9781400873623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Indian diaspora in the United States brain drain or gain?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian diaspora in the United States brain drain or gain?.

Sahay, Anjali

E-ISBN 073913549X ; E-ISBN 9780739121061 ; E-ISBN 9780739135495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The irony of American history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The irony of American history

Reinhold Niebuhr

E-ISBN 0226583988 ; E-ISBN 9780226583983 ; E-ISBN 9780226583990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The new left and the origins of the cold war
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new left and the origins of the cold war

Maddox, Robert James

E-ISBN 0691010692 ; E-ISBN 0691056544 ; E-ISBN 140087291X ; E-ISBN 9780691618579 ; E-ISBN 9781400872916

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
American taxation, American slavery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American taxation, American slavery

Robin L. Einhorn

E-ISBN 0226194876 ; E-ISBN 9780226194875 ; E-ISBN 9780226194882 ; E-ISBN 9780226194899

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
American default the untold story of FDR, the Supreme Court, and the battle over gold
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American default the untold story of FDR, the Supreme Court, and the battle over gold

Edwards, Sebastian

E-ISBN 9780691161884 ; E-ISBN 9781400890385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iceland, John
  2. Carter, Ralph G
  3. Sahay, Anjali
  4. Edwards, Sebastian
  5. Marston, Jerrilyn Greene

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...