skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản KESLI (ACM Digital Library) xóa Tất cả các phiên bản Feedback xóa Tất cả các phiên bản Knowledge Acquisition xóa Tất cả các phiên bản International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản Riesbeck, C.K. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge acquisition from simplified text

Livingston, Kevin ; Riesbeck, Christopher

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.198-205

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216332

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Riesbeck, C.K.
  2. Livingston, Kevin
  3. Livingston, K.
  4. Riesbeck, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...