skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Greek xóa Tất cả các phiên bản Stomatologia xóa Tất cả các phiên bản Dental Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalla--kramata.
Metals--compositions

Mpouphounos, G ; Stephanos, E ; Louskos, D

Stomatologia, 1972, Vol.29(2), pp.109-17

ISSN: 0039-1700 ; PMID: 4504512 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Louskos, D
  2. Stephanos, E
  3. Mpouphounos, G

theo chủ đề:

  1. Alloys

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...