skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oleophilic modification of poly(vinyl alcohol) films by functionalized soybean oil triglycerides

Cavusoglu, Jesmi ; Kusefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 February 2011, Vol.119(4), pp.2431-2438 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.32942

Toàn văn không sẵn có

2
Oleophilic modification of poly(vinyl alcohol) films by functionalized soybean oil triglycerides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oleophilic modification of poly(vinyl alcohol) films by functionalized soybean oil triglycerides

Cavusoglu, Jesmi ; Kusefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 02/15/2011, Vol.119(4), pp.2431-2438 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/app.32942

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...