skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2011 International Workshops, London, UK, June 20-24, 2011. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2011 International Workshops, London, UK, June 20-24, 2011. Proceedings

Salinesi, Camille ; Pastor, Oscar

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1865-1348 ; ISBN: 978-3-642-22055-5 ; E-ISBN: 978-3-642-22056-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22056-2

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tool Integration Beyond Wasserman

Asplund, Fredrik ; Biehl, Matthias ; El-Khoury, Jad ; Törngren, Martin

Advanced Information Systems Engineering Workshops, pp.270-281

SwePub (National Library of Sweden)

Series ISSN: 1865-1348 ; ISSN: 1865-1348 ; ISSN: 1865-1348 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22056-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...