skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST™)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST™)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline G. L. ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 12/2016, Vol.30(12), pp.5529-5536 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00464-016-4917-7

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST™)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline G L ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical endoscopy, December 2016, Vol.30(12), pp.5529-5536 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 27129546 Version:1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST[TM]).(Report)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline G. L. ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, Dec, 2016, Vol.30(12), p.5529(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794 ; DOI: 10.1007/s00464-016-4917-7

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST™)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(12), pp.5529-5536 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-016-4917-7

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST[TM]).(Report)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline G. L. ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(12), p.5529(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794 ; DOI: 10.1007/s00464-016-4917-7

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...